REMEDIJACIJA VELIKOG BAČKOG KANALA

LOKACIJA PROJEKTA

Kanal Vrbas–Bezdan se nalazi duž trase nekadašnjeg kanala od Bačkog Monoštora do Bačkog Gradišta na severozapadu Vojvodine i deo je kanalske mreže hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav. Nekadašnji kanal je izgrađen 1802. godine kako bi se smanjio plovni put Dunava i obezbedilo odvodnjavanje vlažnog tla.

Otpadne vode iz fabrike šećera, fabrike za preradu mesa, fabrike ulja, metaloprerađivačke industrije, fabrike kože, farmi svinja i iz naselja ispuštaju se u Veliki bački kanal. Otpadne vode se ispuštaju u kanal bez prethodne prerade. Kišna voda iz Vrbasa takođe se ispušta u ovaj kanal. Kanal je u najvećoj meri zagađen teškim metalima, ugljovodonicima i patogenim organizmima. Procenjuje se da je u kanalu trenutno deponovano oko 400.000 m3 sedimenata. Zbog sedimentacije dubina vode na određenim delovima kanala iznosi samo 30–40 cm. Plovidba je nemoguća, vodotok je u značajnoj meri smanjen, a životni uslovi u Vrbasu oko kanala su nepodnošljivi.

OPŠTI CILJ I SVRHA

Opšti cilj projekta „Revitalizacija Velikog bačkog kanala“ je poboljšanje životnog okruženja u opštini Vrbas remedijacijom Velikog bačkog kanala. Predmet projekta je deonica duga 6 kilometara, od ušća kanala Vrbas–Bezdan u kanal Bečej–Bogojevo (trougao) do hidročvora Vrbas.

Svrha ovog projekta je izrada tehničke dokumentacije za:

 • Uklanjanje sedimenata (oko 400.000 m3) iz kanala duž 6 km na delu Vrbas–Bezdan;
 • Izgradnja tri područja za privremeno odlaganje uklonjenih sedimenata;
 • Remedijacija deponovanog muljnog taloga;
 • Rešenje za konačno odlaganje prerađenog muljnog taloga.

Projekat predstavlja 3.  (završnu) fazu programa remedijacije za Veliki bački kanal koji se sastoji od faze 1: Proširenje kanalizacione mreže i sistema sakupljanja, faze 2: Izgradnja PPOV i faze 3: Remedijacija samog Velikog bačkog kanala.

REZULTATI PROJEKTA

U vezi sa projektom Remedijacija Velikog bačkog kanala (faza 3), PPF8 tim će izraditi sledeću projektnu dokumentaciju:

 • Studiju opravdanosti
 • Idejni projekat, uključujući Idejno rešenje
 • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Tenderski dosije (na osnovu FIDIC žute knjige)

KRAJNJI KORISNICI

 • Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS)
 • Opština Vrbas
 • JP „Vode Vojvodine“
 • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
PREUZIMANJA

FILES 1

Link 1
Link 2

FILES 2

Link 3
Link 4

GALERIJA

FILES 1

Link 1
Link 2

FILES 2

Link 3
Link 4