AŽURIRANA STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ADAPTACIJE BRODSKE PREVODNICE U SASTAVU HE „ĐERDAP 1”

U utorak 20. marta 2018. u prostorijama opštine Kladovo odrzana je javna rasprava i prezentacija ažurirane Studije uticaja na životnu sredinu...
Read more

DRUGI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PPF8

Revidovani početni izveštaj i metodologije pripremljene za svaki potprojekat tokom početnog perioda PPF8 projekta odobrene su na drugom sastanku...
Read more

SASTANAK SA JASPERS-OM U VEZI SA ŽELEZNIČKOM PRUGOM VELIKA PLANA-NIŠ

Na sastanku održanom 22. februara 2018. u prostorijama PPF8 projekta u Beogradu, PPF8 tim je predstavio deo Analize mogućih rešenja za projekat...
Read more

PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PPF8

Prvi sastanak Upravnog odbora PPF8 održan je 21. decembra 2017. u prostorijama Ministarstva za evropske integracije. Sastanku su prisustvovali...
Read more

EU PPF8 INSTRUMENT ZA PRIPREMU PROJEKATA

PPF8, kao nastavak realizacije instrumenta za pomoć u pripremi projekata, jeste projekat koji finansira EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU). Ima za cilj da obezbedi tehničku pomoć i podršku srpskoj administraciji u pripremi i isporuci delotvornih projekata za investiranje u infrastrukturu za sektore transporta i životne sredine koji potiču sa Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) u skladu sa zahtevima EU i srpskim zakonodavstvom.

Svrha ovog projekta je da ojača tehnički i administrativni kapacitet srpske administracije u vezi sa procesom evropskih integracija i da poboljša delotvorno i efikasno upravljanje i apsorpciju pretpristupnih fondova EU, sa posebnim naglaskom na razvoju i pripremi infrastrukturnih projekata iz oblasti  transporta i zaštite životne sredine.

Isporuka rezultata PPF8 je strukturisana na dva načina. U suštini, prvo načelo bi trebalo da vodi ka novim, dodatnim, strateški relevantnim ulaganjima spremnim za realizaciju, dok bi drugo načelo pružanja usluga trebalo da izgradi i ojača kapacitet srpskih institucija do nivoa koji osigurava održivo planiranje i pripremu infrastrukturnih ulaganja uopšte, ali prvenstveno u sektorima zaštite životne sredine i transporta.

U tom kontekstu, PPF8 će izvršiti niz zadataka i proizvesti različite rezultate u formatu prethodnih studija opravdanosti, studija opravdanosti, analiza finansijske izvodljivosti, analiza opcija, procene projekata, generalnog, idejnog i projekata za izvođenje radova, budžetskih i finansijskih planova, tenderske dokumentacije, itd.

Louis Berger (Francuska) kao vodeći Konsultant, kao i GIZ (Nemačka), MWH (Belgija), Epcco (Republika Srbija)i Louis Berger doo (Republika Srbija) kao partneri u konzorcijumu, naznačeni su za realizaciju projekta PPF8. Konzorcijum će pružati prilagođenu podršku prema savremenim inženjerskim standardima uz puno poštovanje zahteva EU i srpskog zakonodavstva u formi:

  1. Obezbeđivanja specifične ekspertize koja vodi ka kompletno pripremljenoj dokumentaciji za prioritetne projekte za investiranje u infrastrukturu za sektore transporta i životne sredine koji potiču sa Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uz poštovanje potreba i zahteva relevantnih državnih organa (npr. resornih ministarstava odgovornih za sektore transporta i zaštite životne sredine, javnih komunalnih preduzeća i lokalnih opštinskih vlasti) i u saobraznosti sa smernicama JASPERS (zajedničke pomoći za podršku projektima u evropskom regionu). Pružanje tehničke i savetodavne podrške imaće za cilj pripremu investicionih projekata (su)finansiranih iz sredstava EU u kontekstu pristupanja Srbije EU i ispunjavanje svih preduslova potrebnih za njihovo delotvorno započinjanje i njihovu blagovremenu i efikasnu realizaciju.
  2.  

  3. Obezbeđivanja prilagođenog programa za jačanje kapaciteta kroz podršku na radnom mestu i formalne obuke relevantnim srpskim organima u vezi sa odabranim pitanjima. Program obuke će pokrivati specifične sistemske promene koje bi trebalo uvesti u srpski sistem za pripremu infrastrukturnih investicija i upravljanje njima, kao i poboljšanja na operativnom nivou koja bi trebalo ugraditi u aktivnosti svakodnevne prakse u Srbiji.

DEŠAVANJA

Nema dešavanja